Bild folgtMuriel Koch, 1996
Pharma-Assistentin, Sarmenstorf. 
Seit 2019 in der Berg-Apotheke Jost AG. 
Kundenbetreuung, Medikamentenverblisterung, Bestellungen, Hänseler, Filabée, AHAVA.